I3rave
Position Stats
Cập nhật Track user Renamed, Deleted or banned

348.087 45.347
26

History/Graphs

DaysAgo
Level
KingdomID
X
Y
AllianceKingdomID
68.72
12
978
215
53
0
73.76
12
978
342
514
0
77.25
11
978
342
514
0
86.78
11
978
342
514
978
91.22
11
978
241
911
978
93.72
10
978
241
911
978
95.19
8
978
241
911
978
DaysAgo
AllianceTag
77.25
82.26
AWY
87.79
XHN
92.7
Ltg
95.19
K*O
DaysAgo
Power
TroopKillNum
80.62
401.034
42.659
90.93
202.703
3.899
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.