Sa3eD Mo
Position Stats
Cập nhật Track user Renamed, Deleted or banned

History/Graphs

DaysAgo
Level
KingdomID
X
Y
AllianceKingdomID
68.75
9
978
207
961
978
71.78
8
978
207
961
978
89.79
8
978
10
780
978
91.25
7
978
10
780
10240
92.73
6
978
10
780
10240
DaysAgo
AllianceTag
84.81
AWY
89.79
XHN
DaysAgo
Power
TroopKillNum
72.63
90.572
1.629
80.65
90.410
645
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.