Cấp độ lâu đài Thẻ đã được mở khóa
3x 9x 30x
3x 11x 30x
4x 12x 30x
4x 14x 30x
5x 15x 30x
5x 17x 30x
6x 18x 30x
6x 20x 30x
7x 21x 30x
7x 23x 30x
8x 24x 30x
8x 26x 30x
9x 27x 30x
9x 28x 30x
10x 29x 30x
10x 30x 30x
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.